EX
Shipex App
Free on Google Play
Անվճար App Store-ում
These data are no longer relevant. Please update the page.
OK
ՀԻՇԵՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, որ Շիփէքս ԱՄՆ պահեստի հասցեն շուրջ 6 ամիս է փոփոխվել է․ Տեսնել նոր հասցեն
ՀԻՇԵՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, որ Շիփէքս ԱՄՆ պահեստի հասցեն շուրջ 6 ամիս է փոփոխվել է․ Տեսնել նոր հասցեն

GET AN ADDRESS

 • 1

  Get one of the Shipex trusted addresses in the US.

  Sign up on our website and get individual addresses for free. The latter becomes your shipping address.

 • 2

  Use the provided address

  During online shopping use the provided shipping addresses. Do not forget to enter the tracking number of the order.

 • 3

  Receive your order during ≈7 working days.

  We repack the parcels for free in the warehouses reducing their volume.

GET YOUR SHIPPING ADDRESS

GET ADDRESS